Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin sklepu Baltica 1920

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem baltica1920.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez BALTICA 1920 DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Glinki 79/106, 85-861 Bydgoszcz, KRS 0000594351, REGON 363335015, NIP 9532658503 (zwany dalej Prowadzącym Sklep)
 2. Centrum Obsługi znajduje się w BALTICA 1920 DYSTRYBUCJA SP Z O O, ul. Glinki 79/106, 85-861 Bydgoszcz, KRS 0000594351, REGON 363335015, NIP 9532658503
 3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.
 4. Regulamin określa zasady i warunki na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez Prowadzącego Sklep, za pośrednictwem Internetu poprzez Sklep.
 5. Sprzedaż przeprowadzana jest za pośrednictwem Internetu na zasadach umowy na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie (zwaną dalej Klientem), a Prowadzącym Sklep.
 6. Każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 7. Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza znajomość Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego warunki.
 8. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

§2 ZASADY ZAKUPÓW

 1. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Koszt dostawy wynosi 12 zł brutto. Zamówienia powyżej 100 zł wysyłane są bezpłatnie.
 3. Zakup produktu wymaga podania przez Klienta:
  1. imienia i nazwiska, 
  2. adresu e-mail,
  3. numeru telefonu kontaktowego
  4. adresu (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj).
 4. W przypadku adresu dostawy odmiennego od adresu wskazanego w ust. 3 pkt. 4 wymagane jest również podanie adresu dostawy.
 5. Prowadzący Sklep wystawia do zamówienia paragon lub fakturę VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, jest podanie przez Klienta poprawnych danych identyfikujących podmiot wraz z numerem identyfikacji podatkowej.
 6. Klient upoważnia Prowadzącego Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz akceptuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 7. Za moment złożenia przez Klienta zamówienia przyjmuje się moment spełnienia wszystkich następujących warunków:
  1. Dla zamówień ze sposobem płatności „za pobraniem”: złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu rozumiane, jako wybór produktów i potwierdzenie wyboru za pośrednictwem mechanizmów informatycznych Sklepu.
  2. Dla pozostałych zamówień:
   1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu rozumiane,jako wybór produktów i potwierdzenie wyboru za pośrednictwem mechanizmów informatycznych Sklepu
   2. Opłacenie zamówienia, przez które rozumie się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Prowadzącego Sklep lub otrzymanie przez Prowadzącego Sklep potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku elektronicznych systemów transakcyjnych, obejmujących całą kwotę wynikającą z ceny sprzedaży i kosztów dostawy.
 8. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Prowadzącego Sklep dostępności zamówionego produktu, które odbywa się poprzez przesłanie informacji o przyjęciu zamówienia.
 9. Niekompletne Zamówienie, które nie zostało opłacone zgodnie z definicją wskazaną w ust. 7 pkt. 2 lit. b) zostaje anulowane po upływie 7 dni od dnia następnego po dniu złożenia niekompletnego zamówienia, przez które rozumie się wypełnienie warunku określonego w ust. 7 pkt. 2 lit. a).
 10. W przypadku braku odbioru zamówienia realizowanego w sposób określony ust. 7 pkt 1 Prowadzący Sklep traktuje to zdarzenie jako odstąpienie od umowy. Prowadzący Sklep zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień dla Klienta.
 11. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku jeśli zamówiony produkt jest niedostępny. Prowadzący Sklep zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji Klienta.
 12. Zamówienie zostanie wysłane przez Prowadzącego Sklep na adres wskazany przez Klienta podczas zamawiania produktu w Sklepie w ciągu 3 dni od wypełnienia warunków określonych w ust. 7, chyba że w opisie produktu zaznaczono inny termin.
 13. Dostawa zamówienia realizowana jest przez General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, infolinia: 804 262 262, dla telefonów komórkowych: +48 46 814 82 20.
 14. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub uniemożliwienie realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności opóźnienia w realizacji operacji bankowych bądź wadliwego sposobu świadczenia usług przez dostawcę zamówienia.
 15. Prowadzący Sklep dokłada starań, aby zdjęcia produktów znajdujących się w Sklepie przedstawiały rzeczywisty wygląd produktu. Prowadzący Sklep zastrzega, że nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za różnice pomiędzy faktycznym wyglądem produktu a jego zdjęciem, w szczególności wynikających z ustawień monitora lub wyświetlacza, którego używa Klient.

§3 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE

 1. Dane osobowe Klienta podawane podczas procesu zamawiania produktów w Sklepie są przetwarzane przez Prowadzącego Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient, składając zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych podmiotom odpowiadającym za dostarczenie zamówienia oraz podmiotom obsługującym Prowadzącego Sklep. Dane te są przekazywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Sklep.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Prowadzący Sklep pobiera i wykorzystuje następujące informacje na temat Klienta: 1) Adres IP, 2) Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i ust. 2
 6. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu dostawy.
 7. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli Klient podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane.
 8. Klient korzystając ze Sklepu zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności klientów.
 9. W celach statystycznych oraz w celu podwyższania jakości obsługi świadczonej przez Sklep, Prowadzący Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Prowadzący Sklep informuje jednak, że nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies określa Polityka Cookies, dostępna w Sklepie.
 10. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Baltica 1920 Dystrybucja Sp. Z o.o. danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.baltica1920.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. Zm) w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 3 (jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy ( jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów sprzedającego, jak w szczególności:
  1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług sprzedającego
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

§4 ZWROTY

 1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwroty
  1. Zasady odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej na odległość określone w niniejszym regulaminie wynikają z przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.
  2. Konsument, który zawarł umową sprzedaży w sklepie www.baltica1920.pl ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
  3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadania rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadania rzeczy. Przez rzecz rozumie się produkty zakupione przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane rozdziale I pkt. 5 niniejszego regulaminu).
  5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór tego formularza jest także doręczany Konsumentowi elektronicznie wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży oraz wraz z dokumentacją sprzedaży doręczaną przez przewoźnika wraz z przesyłką.
  6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany od decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
  8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych przez Konsumenta produktów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tych produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedający ponosi koszty odesłania zakupionego produktu,
  10. Sprzedający informuje, że Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości zakupionych produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zmniejszenie wartości dotyczy korzystania z produktów w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zakupionych produktów.

Załącznik 1
Wzór oświadczenia o odstąpieniu konsumenta od umowy

miejsce, data
imię i nazwisko
adres kupującego
telefon
e-mail
dane sprzedającego
dotyczy zamówienia nr:
odstąpienie od umowy sprzedaży

Ja niżej podpisany informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. xxx
  2. xxx
  3. xxx
  4. xxx
  5. xxx

Powyższe rzeczy zakupiłem w dniu xx.xx.xxxx r.
Data i podpis Konsumenta

§5 REKLAMACJE

 1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
 2. W przypadku stwierdzenia w momencie odebrania zamówienia uszkodzenia produktów należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Prowadzącego Sklep za pośrednictwem kuriera albo odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.
 3. Klient ma prawo zareklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.
 4. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres Centrum Obsługi dowodu zakupu produktów, którym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.
 5. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. skutek podania błędnych danych przez Klienta
  2. skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz oprogramowania używanych podczas składania zamówienia przez Klienta
  3. uszkodzenie produktu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.
 7. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Prowadzący Sklep zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identycznej lub wyższej cenie.
 8. Do zwrotu uiszczonej kwoty, o której mowa w ust. 7 stosuje się wprost postanowienia §4 ust. 8.
 9. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamacji zamówionych produktów pokrywa Prowadzący Sklep. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep po poinformowaniu Klientów w Sklepie oraz zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta. Zamówienie złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 3. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. przelew zwykły na konto sprzedającego MBANK S.A. 14 1140 2004 0000 3202 7599 4404
  2. płatność przy odbiorze za zakupiony towar
  3. przelew z konta oraz płatność kartami płatniczymi za pomocą systemu płatności PayU